Nhấn vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ. Không truy cập các site giả mạo tránh bị hack tài khoản và dính virus

Phá Bỏ Giới Hạn - Chapter 84

[Cập nhật lúc: 18:23 12/03/2023]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
Truyện tranh NetTruyen
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 1
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 2
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 3
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 4
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 5
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 6
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 7
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 8
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 9
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 10
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 11
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 12
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 13
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 14
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 15
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 16
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 17
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 18
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 19
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 20
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 21
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 22
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 23
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 24
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 25
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 26
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 27
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 28
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 29
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 30
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 31
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 32
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 33
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 34
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 35
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 36
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 37
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 38
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 39
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 40
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 41
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 42
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 43
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 44
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 45
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 46
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 47
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 48
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 49
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 50
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 51
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 52
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 53
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 54
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 55
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 56
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 57
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 58
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 59
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 60
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 61
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 62
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 63
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 64
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 65
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 66
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 67
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 68
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 69
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 70
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 71
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 72
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 73
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 74
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 75
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 76
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 77
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 78
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 79
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 80
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 81
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 82
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 83
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 84
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 85
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 86
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 87
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 88
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 89
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 90
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 91
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 92
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 93
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 94
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 95
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 96
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 97
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 98
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 99
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 100
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 101
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 102
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 103
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 104
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 105
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 106
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 107
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 108
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 109
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 110
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 111
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 112
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 113
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 114
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 115
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 116
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 117
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 118
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 119
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 120
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 121
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 122
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 123
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 124
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 125
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 126
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 127
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 128
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 129
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 130
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 131
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 132
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 133
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 134
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 135
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 136
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 137
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 138
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 139
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 140
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 141
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 142
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 143
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 144
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 145
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 146
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 147
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 148
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 149
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 150
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 151
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 152
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 153
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 154
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 155
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 156
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 157
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 158
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 159
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 160
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 161
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 162
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 163
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 164
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 165
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 166
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 167
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 168
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 169
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 170
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 171
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 172
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 173
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 174
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 175
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 176
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 177
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 178
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 179
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 180
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 181
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 182
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 183
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 184
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 185
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 186
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 187
Phá Bỏ Giới Hạn chap 84 - Trang 188
Truyện tranh NetTruyen
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ. Tài khoản không bình luận được là do: avatar nhạy cảm, spam link hoặc chưa đủ cấp độ; nếu đạt đủ tiêu chí mà không bình luận được có thể dùng chức năng báo lỗi để được xử lý
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Á Đù
Á Đù Cấp 4
anh Đầu ngựa bảo vệ bé dâu tây :)
Nguyễn Bá Thái Hải
Nguyễn Bá Thái Hải Cấp 5
công hội khiên sắp có cả đống hậu bối theo sau vì đc trải nghiệm ngậm hành đầy mồm :))emo
Tóc Che Mắt
Tóc Che Mắt Cấp 4
emo thấy mắt ông già có chấm đỏ tưởng ngầu ai ngờ đi chọc main
Dead Pool
Dead Pool Cấp 5
Đầu ngựa one tap :))
Fuck
Fuck Cấp 5
T nghĩ đổi tên thành 'người hùng diệt kiến' là vừa
Nguyễn duy
Nguyễn duy Cấp 5
emo
Hảo Hán
Hảo Hán Cấp 5
Lão mã chạy sang đây rồi
Người Dưới Vạn Người
Người Dưới Vạn Người Cấp 4
2 tháng sau đọc tiếp, tới đó chắc tầm 10 chap :))
QH
QH Cấp 5
Ngựa giống
Mai Xây Đại Đế
Mai Xây Đại Đế Cấp 5
Thần thú của Mo đâu ? Sao chưa cho xuất hiện 😡
Zero
Zero Cấp 4
Mai Xây Đại ĐếBé thần thú khả năng bị xoá ký ức rồi
Trần Tà
Trần Tà Cấp 4
ZeroThì bị xoá rồi mà lục lại chap vài chap trc có mà
Zero
Zero Cấp 4
Trần TàVẫn có "1 số" người còn nhớ như bà chị thủ tưởng chẳng hạn, còn tớ hóng đọc từng tập mà, nội dung mấy chap trước chưa đến nỗi nhớ nhầm đâu
Long Pro
Long Pro Cấp 5
Rồi thứ đó là ai emo
noname
noname Cấp 4
Long Prolà con mặt ngựa
Lỏ
Lỏ Cấp 4
Kể ra cx tội bé anh thì top sever lại có admin đi cùng mẹ thì sở hữu sức mạnh với khả năng của boss c8emo
Da Boi
Da Boi Cấp 5
Lỏtop 1 server trái đất có admin server trái đầt làm gấu có quan hệ với chính phủ hồi đó hắt hơi bay 4 bé 10 sao đấm bay màu admin server quái vật
Chúa Đen
Chúa Đen Cấp 5
Sao nói xoá ký ức mà tk nào cx nhớ mình bị xoá ký vậy hơi khó hiểu emo
n Nnnn
n Nnnn Cấp 5
Chúa ĐenVí dụ bạn đang ngủ ở nhà vào ngày chủ nhật tự nhiên vèo phát bạn thấy mình đang ở trong công ty vào ngày thứ 3 của tháng sau thì như nào
Thanh lịch
Thanh lịch Cấp 4
Chúa ĐenHình như nó xoá kiểu khuôn mặt nhưng nó ko xóa đi kí ức về sức mạnh của main ( theo t nghĩ là z )emo
Abub
Abub Cấp 5
Chúa ĐenKiểu cảm giác bị quên đi ế
Có đoạn cái ông tổng thống nói đê
Có người thì bị xóa, có người nhớ mập mờ còn có người thì nhớ nhưng giữ bí mật vd như là cái tk có cái kiếm phản damge ế( chủ công hội khiên hiện tại)
Ngo Dat
Ngo Dat Cấp 4
Chúa ĐenXóa nhưng thêm ký ức là bị xóa ký ức. Có gì đâu khó hiểu
Hoàng Hoàng Tuấn
Hoàng Hoàng Tuấn Cấp 5
Chúa ĐenKiểu như bọn đó mạnh lên kí ức nó bị mập mờ chứ m mất hẳn được
Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyễn Thanh Tuấn Cấp 4
Chúa ĐenGhi đè ký ức,  chỉnh sửa ký ức thì mới ko biết,  chứ xóa ký ức thằng méo nào chả biết là bất thường
Tiền Trần
Tiền Trần Cấp 4
n NnnnThì cũng thấy bình thường thôi tại vì nếu bị xóa ký ức thì làm đéo gì nhớ đc lúc mình đi ngủ là ngày chủ nhật emo
QH
QH Cấp 5
Chúa ĐenNói chuyện bó tay thật sự.
Im Fenn
Im Fenn Cấp 4
emoAnh darlon ngựa lào cai
Fan dẽo Ct
Fan dẽo Ct Cấp 5
Im FennA darlon này hơn lạ emo
Thầy Cẩu tu tiên
Thầy Cẩu tu tiên Cấp 4
Anh đã nóng emo